Veelgestelde vragen

  1. Moet de overheid de mogelijkheden voor alternatieve financieringsvormen (zoals kredietunies of crowdfunding) uitbreiden, ook al vergroot dit de financiële risico’s?

  De keuze voor financieringsvormen als crowdfunding is aan burgers en bedrijven.

  2. Moet de overheid een subsidie verlenen aan huiseigenaren die hun huis isoleren?

  De isolatie van woningen is een verantwoordelijkheid van mensen zelf, niet van de overheid.

  3. Moet de overheid stoppen met subsidies voor verbranding van hout in kolencentrales?

  Het subsidiëren van kolencentrales is geen taak van de staat.

  4. Mogen er windmolens in het zicht van de kust worden gebouwd (ook bij hogere kosten)?

  Zolang windmolens niet rendabel zijn, is het bouwen überhaupt onverstandig, zeker als het landschap wordt aangetast.

  5. Mogen grote bedrijven een korting krijgen op hun energiebelasting?

  VNL is voorstander van het verlagen van energiebelastingen, zowel voor burgers, grote als kleine bedrijven.

  6. Moet stroom zo goedkoop mogelijk zijn, ook als dit leidt tot meer CO2-uitstoot?

  VNL is voorstander van een zo goed mogelijk product tegen een zo laag mogelijke prijs.

  7. Moet een groter deel van de Noordzee natuurgebied worden, ook al is er hierdoor minder ruimte voor de visserij?

  Wij streven naar minder regels voor ondernemers, waaronder boeren, tuinders en vissers. De huidige balans tussen vis- en natuurgebied blijft gehandhaafd.

  8. Moet er meer natuur en groen in de stad komen, ook al gaat dit ten koste van de parkeergelegenheid?

  Dat is een zaak voor de gemeenten, niet voor het rijk.

  9. Moeten natuurgebieden met elkaar verbonden worden, ook als dit ten koste gaat van de lokale economie?

  VNL is überhaupt geen voorstander van de Ecologische Hoofdstructuur.

  10. Moeten, om de natuur te beschermen, natuurgebieden minder toegankelijk worden voor recreatie?

  Recreatie moet bij uitstek ook in de natuur kunnen plaatsvinden.

  11. Moet het bedrijfsleven meer invloed krijgen in het onderwijs om zo de aansluiting op de arbeidsmarkt te bevorderen?

  De aansluiting op de arbeidsmarkt moet worden bevorderd. Als het bedrijfsleven daarbij kan helpen is dat zeker wenselijk.

  12. Moet de studiefinanciering, in plaats van een lening, weer een gift worden?

  Als student mag je investeren in je eigen toekomst.

  13. Moet natuuronderwijs een verplicht vak worden op alle scholen?

  Kernvakken als Nederlands, Engels, Wiskunde en Geschieden zijn wat VNL betreft verplicht, natuuronderwijs is optioneel. We hebben namelijk ook al het vak Biologie.

  14. Moeten scholen, om de vorming van zwarte en witte scholen tegen te gaan, worden toegewezen door middel van loting?

  De keuze voor een school is aan de ouders en kinderen, niet aan de staat.

  15. Moeten onbetaalde stages worden verboden, ook als dit leidt tot minder werkervaringsplekken?

  Iedereen heeft het recht om werkervaring op te doen, indien stages uitsluitend betaald moeten worden, komt het aantal stageplaatsen in gevaar.

  16. Moeten ouders strenger worden gestraft als hun kinderen spijbelen?

  Zowel de school als de leerplichtambtenaar kunnen sancties instellen, in de praktijk gebeurt dat onvoldoende. Dat moet wel gebeuren.

  17. Moeten scholen gratis gezonde lunches aan alle leerlingen beschikbaar stellen?

  Een gezonde lunch is primair de verantwoordelijkheid voor de ouders (en kinderen).

  18. Moeten uitkeringsgerechtigden die een opleiding volgen worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht?

  Bijstandsgerechtigden kunnen een opleiding volgen in combinatie met een sollicitatieplicht.

  19. Moet de overheid minder geld besteden aan het hoger onderwijs en meer besteden aan het beroepsonderwijs?

  De verdeling van onderwijsmiddelen (WO, HBO, MBO) moet worden gekoppeld aan de behoefte van de arbeidsmarkt. Ook het hoger onderwijs kent beroepsonderwijs (HBO). Er hoeft niet minder geld naar het hoger onderwijs te gaan.

  20. Moet de staatsschuld worden verminderd, ook al moet hiervoor meer worden bezuinigd?

  Door de zeer lage rentestand dalen de afdrachten aangaande de staatsschuld reeds, daarom hoeft er nu niet extra te worden bezuinigd.

  21. Moeten alle volwassenen automatisch orgaandonor zijn, tenzij zij expliciet aangeven dat niet te willen?

  Niet de staat, maar het individu bepaalt wat er met zijn of haar lichaam gebeurt, ook na overlijden.

  22. Moeten bedrijven worden verplicht om aan te tonen dat hun producten en investeringen niet leiden tot uitbuiting elders in de wereld?

  Dit is veelal niet na te gaan. De overheid mag (zeker kleinere) bedrijven niet vragen iets te doen dat niet uitvoerbaar is.

  23. Moet de overheid meer investeren in kunst en cultuur?

  Extra investeringen in kunst en cultuur kunnen uit de particuliere markt komen.

  24. Is een ruzie tussen man en vrouw een familiezaak waar de politie zich niet mee moet bemoeien?

  Zodra de strafwet wordt overtreden wordt het een zaak voor de politie.

  25. Moeten gewelddadige games worden verboden?

  De overheid moet zich niet bezighouden met computerspelletjes en betutteling. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor hun kinderen. En waar zij mee spelen.

  26. Moeten gokhallen worden verboden?

  De overheid moet zich niet bezighouden met betutteling. Of iemand wil gokken is primair aan de persoon zelf. Hulp in geval van verslaving blijft uiteraard bestaan.

  27. Mogen homostellen kinderen adopteren?

  Een veilige en liefdevolle omgeving voor het kind is belangrijker dan de geaardheid van de ouders.

  28. Moet kinderopvang voor iedereen gratis worden?

  Gratis bestaat niet. De kosten voor kinderopvang zullen linksom of rechtsom moeten worden opgebracht. VNL is tegen het verhogen van belastingen.

  29. Moeten mannen langer betaald kraamverlof krijgen dan de huidige twee dagen?

  Het aantal dagen betaald kraamverlof is reeds verhoogd. Werkgever en werknemers staat het uiteraard vrij om hier verdere afspraken over te maken.

  30. Maken meerdere culturen Nederland een betere plek om te leven?

  Dat hangt van de cultuur af. De Westerse cultuur moet dominant zijn, daar waar dat niet zo is, zien we vaak dat de vrijheid en het welzijn van mensen wordt aangetast.

  31. Moeten mensen die een bijstandsuitkering ontvangen daar iets voor terugdoen (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk)?

  Wie kan werken, moet werken. Dat is ook goed voor de betreffende persoon. Men behoudt arbeidsritme.

  32. Moet Nederland erkennen dat ze misdaden heeft gepleegd in de koloniën?

  Vooruit kijken en leren van het verleden is zinvoller. Wij vragen ook niet om de erkenning van misdaden (tegen Nederland) door de Romeinen, Spanjaarden en Fransen.

  33. Mogen homorechten worden beperkt om geloofsvrijheid te beschermen?

  VNL is voorstander van een zo groot mogelijke individuele vrijheid. Wij zijn voorstander van de uitbreiding van rechten, niet van inperking.

  34. Mogen ouderen die vinden dat hun leven voltooid is met professionele hulp een einde aan hun leven maken?

  Onder strikte voorwaarden moet vrijwillige levensbeëindiging met professionele hulp mogelijk zijn.

  35. Als mensen in de bijstand een eigen onderneming starten, moeten ze dan tijdelijk hun uitkering kunnen behouden?

  Zodra mensen weer aan het werk zijn, stopt de bijstandsuitkering.

  36. Moet de overheid het midden- en kleinbedrijf steunen bij het doorbetalen van langdurig zieke werknemers?

  Kleine bedrijven (maximaal 25 personeelsleden) hoeven in de plannen van VNL bij ziekte nog maar zes maanden door te betalen. Dit om te voorkomen dat kleinere (kwetsbare) bedrijven failliet gaan door te hoge kosten (doorbetaling ziekte en nieuw personeel dat aangenomen moet worden).

  37. Moet elke Nederlander een basisinkomen krijgen?

  Een basisinkomen zal de arbeidsmoraal doen dalen, is schadelijk voor de economie en op lange termijn niet betaalbaar.

  38. Mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAZ, Wajong) moeten vaker gekeurd worden om te kijken of ze kunnen werken

  Zodra mensen fit genoeg zijn om te werken, kunnen zij aan de slag. 100% afgekeurden hoeven niet extra te worden gekeurd.

  39. Moeten mensen met een uitkering gratis omscholing krijgen?

  Met de plannen van VNL komen er honderdduizenden extra banen bij. Omscholing is primair een verantwoordelijkheid voor de mensen zelf. (toekomstige) werkgevers mogen daar uiteraard aan bijdragen.

  40. Mag naast een bijstandsuitkering worden bijverdiend?

  Zodra mensen kunnen bijverdienen, kunnen mensen blijkbaar werken en kan de bijstand omlaag of worden stopgezet. Werken moet altijd lonender zijn dan een bijstandsuitkering (uitgezonderd voor hen die echt niet kunnen werken, lees: chronisch zieken en zwaar gehandicapten).

  41. Mogen pensioenfondsen alleen nog maar milieuvriendelijk beleggen, ook als dit leidt tot minder hoge pensioenen?

  Rendement is van groot belang voor de pensioenopbouw en daarmee het inkomen van mensen op hun oude dag. Dat dient leidend te zijn, niet het programma van GroenLinks.

  42. Moeten uitkeringsgerechtigden die niet actief zoeken naar werk worden gekort op hun uitkering?

  Actief werk zoeken is een wettelijke eis, daar moet men zich aan houden. Korten treedt in bij herhaald overtreden van de regels.

  43. Moeten ZZP’ers worden verplicht om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten?

  Ondernemers zijn vrij zich wel of niet te verzekeren.

  44. Moeten mensen die illegaal films en series downloaden een boete krijgen?

  De politie moet zich bezighouden met de bestrijding van echte criminaliteit. Grootschalige, georganiseerde inbreuken op het auteursrecht moeten uiteraard worden bestreden, een individuele burger heeft geen prioriteit.

  45. Moet het centrum van steden voor alle personenwagens toegankelijk blijven, zelfs wanneer dit leidt tot luchtvervuiling?

  Auto’s leiden altijd tot een bepaalde mate van vervuiling. Ook burgers en ondernemers in stadscentra moeten door de overheid worden gefaciliteerd en niet worden tegengewerkt.

  46. Mogen vanaf 2025 in Nederland alleen nog maar elektrische auto’s verkocht worden?

  In welk soort auto mensen willen rijden is aan de consument, niet aan de staat.

  47. Moeten bedrijven die langdurig werklozen in dienst nemen een korting krijgen op de loonkosten?

  VNL is per definitie voor verlaging van de loonkosten,. Dit maakt het aannemen van nieuw personeel veel aantrekkelijker. Ook mensen die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn.

  48. Moeten bedrijven die ouderen aannemen om jongere werknemers op te leiden een subsidie krijgen?

  De belasting op arbeid moet omlaag, dit maakt het voor bedrijven aantrekkelijk om zowel jongeren als ouderen aan te nemen.

  49. Mogen commerciële bedrijven banen schrappen, om de winst van aandeelhouders te garanderen?

  Personeelsbeleid van commerciële bedrijven (zonder staatssteun dus) is aan de bedrijven zelf, niet aan de staat.

  50. Moet de gemiddelde werkweek korter worden, zodat meer mensen aan het werk kunnen?

  De belasting op arbeid moet omlaag, dit zorgt voor veel meer werkgelegenheid, zodat meer mensen aan het werk kunnen. Een kortere werkweek als werkgelegenheidsproject helpt daar niet bij.

  51. Mag de overheid grenzen stellen aan topinkomens in de privésector?

  De overheid mag alleen grenzen stellen aan inkomens in de (semi)publieke sector. Hoeveel iemand met zijn eigen bedrijf verdient of daarbinnen iemand wil betalen, is niet aan de staat maar aan de eigenaar van het bedrijf.

  52. Moet de overheid strenger controleren op werkgevers die sollicitanten discrimineren (op bijv. leeftijd, afkomst, geslacht)?

  De huidige wetgeving moet worden gehandhaafd.

  53. Moet de sollicitatieplicht voor werkloze ouderen (60+) worden afgeschaft?

  Zolang de loonkosten niet fors worden verlaagd zal het voor werkgevers onaantrekkelijk zijn om ouderen aan te nemen. Ouderen mogen daarom niet het slachtoffer worden van dit overheidsbeleid.

  54. Moet de werkloosheidsuitkering (WW) korter duren, zodat mensen eerder worden geprikkeld om werk te zoeken?

  Mensen betalen zelf WW-premie. De duur van de WW is al verkort, dat hoeft niet nog korter te worden.

  55. Moeten er duidelijke criteria komen om te zien of een ZZP’er werkt in opdracht of dienstverband?

  VNL is voor herinvoering van de VAR.

  56. Moeten er meer sociale werkplaatsen komen?

  De bestaande situatie hoeft wat ons betreft niet te worden gewijzigd.

  57. Moet het minimumloon verder worden verhoogd, ook wanneer dit betekent dat er minder banen bij komen?

  Het staat werkgevers vrij om meer te betalen dan het minimumloon. De hoogte van het salaris is primair een zaak tussen werkgever en werknemer.

  58. Moet het voor bedrijven makkelijker worden om werknemers te ontslaan?

  Kleine bedrijfjes moeten flexibeler om kunnen gaan met het personeelsbestand. Mede om werkgelegenheid te behouden. Voor grote bedrijven geldt dit niet.

  59. Moet iedereen die langer dan een jaar werkloos is een coach krijgen om een baan te vinden?

  Reïntegratietrajecten blijken niet te werken. De belastingen moeten worden verlaagd, zodat er meer werkgelegenheid ontstaat. Dat helpt.

  60. Moeten jongeren die na hun opleiding werkervaring opdoen hiervoor betaald krijgen?

  Of jongeren betaald worden voor hun stage is een zaak tussen het betreffende bedrijf en de jongere.

  61. Moeten mensen die hun baan verliezen door technologische ontwikkelingen worden omgeschoold op kosten van hun voormalige werkgever

  Omscholing is primair een taak van de individuele werknemer. De werkgever mag daar uiteraard wel aan bijdragen.

  62. Zijn mensen vooral zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk?

  Door de economische plannen van VNL ontstaan er honderdduizenden extra banen. Het wordt dus makkelijker om een baan te vinden. En dat is primair aan mensen zelf.

  63. Moeten, om de kosten voor oudere werknemers omlaag te brengen, hun extra vrije dagen worden afgeschaft?

  Niet het aantal vrije dagen maar de loonkosten voor de werkgever moeten worden verlaagd.

  64. Mogen oudere werknemers vervroegd stoppen met werk om jongeren de kans op een baan te geven?

  Indien iemand wil stoppen met werken, staat hem of haar dat uiteraard vrij.

  65. Moeten werkgevers alleen de kosten van werkgerelateerde ‘ziektes’ (zoals stress en burn out of bedrijfsongevallen) betalen?

  Dit is een optie. Maar primair voor kleine ondernemers. Het behoud van werkgelegenheid is een prioriteit. Een wijziging van het stelsel kan daar aan bijdragen

  66. Moet de overheid investeren in het benutten van de natuur bij het herstel van patiënten?

  De wijze waarop patiënten herstellen is aan de arts en de patiënt, niet aan de staat.

  67. Moeten ouderen naar draagkracht meebetalen aan hun eigen zorgkosten?

  VNL is tegenstander van nivellering en al helemaal via de zorgkosten, in tegenstelling tot de VVD.

  68. Moet roken op straat worden verboden?

  Of iemand thuis of op straat een sigaretje wil roken moet hij of zij zelf weten.

  69. Moet de overheid een gezonde levensstijl stimuleren door de belasting op ongezonde voeding te verhogen?

  Belastingverhogingen zijn onwenselijk. Het is primair aan de mensen zelf om te bepalen wat zij eten en wat niet.

  70. Betalen grote multinationale bedrijven in Nederland te weinig belasting?

  Dat verschilt per bedrijf. De Nederlandse overheid maakt per keer afspraken.

  71. Moet de overheid buitenlandse bedrijven weren die in Nederland geen banen creëren (zoals brievenbusfirma’s)?

  Ook bedrijven die geen banen creëren leveren vaak geld op middels belastingen die zij betalen. Het weren van dit soort bedrijven zou onverstandig zijn.

  72. Moet de overheid stoppen met het topsectorenbeleid om zo innovatie aan de markt over te laten?

  Het topsectorenbeleid is geen succes gebleken. Er kan beter aangesloten worden op initiatieven die ook steun hebben vanuit de markt.

  73. Moet er minder staatstoezicht komen voor banken?

  Ook binnen de vrije markt bestaat er altijd een marktmeester. Zeker ook voor banken.

  74. Mag Nederland internationale handelsverdragen alleen onderteken als duidelijk is dat bedrijven milieuwetten niet kunnen omzeilen?

  Indien bedrijven milieuwetten omzeilen moeten zij worden aangepakt. Veiligheid is een kerntaak van de staat en het milieu dient te worden beschermd. Omzeiling als enige voorwaarde voor ratificatie is echter onwenselijk.

  75. Moeten bewoners die zelf zonne-energie opwekken ook belasting betalen over de extra energie die ze aan het energienet leveren?

  VNL is tegen het verhogen van belastingen. We investeren in energietransitie en innovatie en belasten dat initiatief juist niet.

  76. Mogen er windmolens worden gebouwd op de Afsluitdijk?

  Windmolens zijn niet rendabel en überhaupt onwenselijk. Dus ook op de Afsluitdijk.

  77. Moet de overheid bedrijven verplichten om versneld over te stappen op duurzame energie, ook al ontstaat hierdoor op korte termijn een concurrentienadeel?

  Een concurrerende economie is essentieel voor onze welvaart en ons welzijn. Een daling van onze concurrentiepositie tast de koopkracht, economische groei en de werkgelegenheid aan.

  78. Moet het strafbaar worden om zonder verblijfsvergunning in Nederland te zijn?

  Illegaliteit moet strafbaar zijn. Opsluiting dient tot de mogelijkheden te behoren.

  79. Moeten vluchtelingen met verblijfsvergunning voorrang krijgen op sociale huurwoningen?

  VNL diende een wetsvoorstel in om de voorrang van statushouders bij het verkrijgen van een sociale huurwoning te laten vervallen:

  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2015Z17919&dossier=34308

  80. Moet er, om de CO2-uitstoot sneller terug te brengen, een strengere klimaatwetgeving komen, ook al gaat dit ten koste van economische groei?

  Economische groei is essentieel voor een schoon milieu. Zie de grootschalige milieuvervuiling in de voormalige communistische staten DDR, Tsjechoslowakije en de Sovjetunie.

  81. Moet er in plaats van hogere dijken meer ruimte komen voor rivieren, ook al gaat dit ten koste van landbouwgrond?

  De landbouwproductie is essentieel voor de voedselvoorziening en heeft daarom prioriteit.

  82. Moet er een extra belasting komen op vlees?

  Hogere belastingen zijn onwenselijk. Ook op vlees. Het is primair aan de mensen zelf wat zij wensen te eten en wat niet.

  83. Dienen de kosten voor de ondergrondse opslag van CO2 te worden betaald door de vervuiler?

  VNL is überhaupt geen voorstander van het ondergronds opslaan van CO2.

  84. Moet het stimuleren van biobrandstof worden gestaakt, omdat dit leidt tot ontbossing?

  Ontbossing is onwenselijk. Er dient te worden ingezet op rendabele alternatieve energie. Biobrandstof is niet het aangewezen alternatief.

  85. Moet de belasting op vlees worden verhoogd om het milieu te beschermen?

  Het verhogen van belastingen is onwenselijk. Bescherming van het leefmilieu kan ook anders.

  86. Moet statiegeld op plastic flessen worden afgeschaft, ook al vergroot dit de hoeveelheid zwerfafval?

  VNL is uiteraard voor een schoon leefmilieu, maar statiegeld op plastic flessen is geen structureel antwoord.

  87. Mogen alleen vis en schelpdieren die duurzaam zijn gevangen of gekweekt zijn, worden verkocht, ook als dit leidt tot duurdere vis?

  Productie van voedsel is primair een verantwoordelijkheid van boeren, tuinders en vissers. Uiteraard binnen de grenzen van de wet. Afdwingen van duurzaamheid werkt niet en is onwenselijk.

  88. Moeten bestrijdingsmiddelen die schadelijk zijn voor bijen worden verboden?

  Bestrijdingsmiddelen die het leefmilieu aantoonbaar en blijvend aantasten kunnen worden vervangen.

  89. Moet er meer natuur en groen in de stad komen, ook al gaat dit ten koste van de parkeergelegenheid?

  Dat is een zaak voor de gemeenten, niet voor het rijk.

  90. Moeten zeesluizen vaker worden opengezet om trekvissen beter door te laten, ook al leidt dit tot verzilting van landbouwgrond?

  Zeesluizen beschermen ons land tegen overstromingen. Onze veiligheid en onze voedselproductie mag niet in gevaar worden gebracht voor een trekvis.

  91. Computerprogrammeren moet een verplicht vak op de basisschool worden, ook al wordt hierdoor minder tijd aan andere vakken besteed

  Zoals ook te lezen op p.8 van ons verkiezingsprogramma streeft VNL ernaar dat programmeren een vak wordt op de basisschool. Dit kan geïntegreerd worden en hoeft niet ten koste te gaan van andere vakken.

  92. Moeten ouders die minder verdienen, meer kinderbijslag krijgen?

  VNL is geen voorstander van inkomensafhankelijke kinderbijslag.

  93. Moeten mensen in de bijstand, die een eigen onderneming starten tijdelijk hun uitkering kunnen behouden?

  Zodra mensen weer aan het werk zijn, stopt de bijstandsuitkering. Niet-bijstandsgerechtigden die een onderneming starten ontvangen ook geen maandelijks inkomen van de staat.

  94. Moeten pensioenfondsen, om toekomstige pensioenen te garanderen, hogere reserves aanhouden, ook al leidt dat nu tot lagere pensioenuitkeringen?

  Om toekomstige pensioenen te kunnen garanderen moet het pensioenstelsel worden omgebouwd. Geen gedwongen collectieve pensioenen maar individuele vrije pensioenopbouw. Het geld is immers van de mensen zelf, niet van een pensioenfonds. Geen kortingen (lagere uitkeringen) dus, maar vrijgeven van opgebouwde inleg.

  95. Moeten bepaalde sociale groepen waarvan de politie denkt dat ze vaker crimineel zijn, strenger gecontroleerd worden?”

  Het zal per individueel geval bekeken moeten worden. Maar ervaring en criminaliteitscijfers en niet politieke correctheid moeten leidend zijn.

  96. Moet de politie meer vrijheid krijgen om in te breken op computers van verdachten?

  Veiligheid is een kerntaak van de overheid, de politie moet waar nodig stevig kunnen optreden. Echter, wel altijd met grote zorg. Door onzorgvuldig in te breken bij de computers van verdachten kan er ook schade ontstaan bij systemen waar onschuldigen gebruik van maken. Dit moet altijd worden voorkomen.

  97. Mag de privacy van burgers worden beperkt om terrorisme te bestrijden?

  Privacy is een hoog goed. Veiligheid is echter een kerntaak van de overheid en zeer ernstige misdrijven, zoals terrorisme, moeten daadkrachtig kunnen worden bestreden.

  98. Moet er in uitgaansgebieden meer cameratoezicht komen?

  Uitgaansgebieden zijn plaatsen waar, behalve vertier, ook sprake is van opstootjes, ruzies, diefstal en geweld. In het kader van veiligheid en opsporing van daders is cameratoezicht wenselijk.

  99. Moet, om de privacy te beschermen, het gebruik van klantgegevens worden beperkt, ook al wordt online marketing hierdoor minder effectief?

  VNL wil de privacy van burgers zo veel mogelijk waarborgen. Commerciële doeleinden mogen geen reden zijn de privacy te schenden.

  100. Moeten we accepteren dat sommige mensen nooit meer een baan zullen vinden?

  Dit geldt voor sommige chronisch zieken en zwaar gehandicapten, overige groepen moeten maximaal worden gestimuleerd om weer aan de slag te gaan.

  101. Moeten werkgevers worden verplicht om te investeren in cyberbeveiliging?

  De privacy van mensen moet zoveel mogelijk worden beschermd. Ook op het werk.

  102. Moet de overheid mensen die een eerste huis kopen financieel ondersteunen?

  Niet subsidies maar lage belastingen zorgen voor meer koopkracht en vergroten de kans dat mensen hun eerste huis kunnen kopen.

  103. Moet het huidige systeem van meerdere zorgverzekeraars worden vervangen door één zorgfonds van de overheid?

  Het huidige corporatistische systeem werkt niet en moet verdwijnen. Eén landelijk zorgfonds van de overheid vormt echter niet het alternatief.

  104. Moeten Nederlandse bedrijven worden beschermd tegen buitenlandse overnames?

  De vrije markt moet in de regel zijn beloop hebben. Er kunnen echter beperkingen worden opgelegd als het gaat om vitale onderdelen van onze infrastructuur (denk aan bv Schiphol).

  105. Moeten alle EU-burgers gelijke arbeidsvoorwaarden krijgen, ongeacht in welk land ze werken?

  Het is aan onafhankelijke landen om te bepalen welke arbeidsvoorwaarden er gelden voor haar inwoners. Werknemers uit EU-landen die in Nederland willen werken dienen dezelfde arbeidsvoorwaarden te kennen als inwoners van Nederland. Dit om verdringing te voorkomen.

  106. Hebben jongeren al op veel te jonge leeftijd seks?

  De leeftijd waarop jongeren seks hebben verschilt per individu. En is dus ook een individuele kwestie. Uiteraard binnen de kaders van de wet.

  107. Moeten er meer sociale huurwoningen worden gebouwd?

  Hoeveel sociale huurwoningen er worden (bij)gebouwd in een gemeente is primair aan de gemeenteraad.

  108. Moeten gasboringen in de Waddenzee worden toegestaan, ook al gaat dit ten koste van de natuur?

  Het betreft hier een uitzonderlijk natuurgebied. Boringen zijn hier niet wenselijk.

  109. Moet de gaswinning in Groningen nog verder worden teruggedrongen?

  De gaswinning in Groningen wordt reeds sterk verminderd. Daar sluiten wij bij aan. VNL is van mening dat de gaswinning in Groningen niet nog verder moet worden teruggedrongen. Gedupeerden door de aardbevingen moeten overigens volledig worden gecompenseerd.

  110. Hoe verhoudt het standpunt van VNL m.b.t. TTIP (tegen) zich tot het standpunt dat de partij ook tegen handelsbarrières is?

  VNL is een groot voorstander van vrijhandel. Handelsbarrières passen daar zo min mogelijk in. De grens wordt echter getrokken bij een (mogelijke) aantasting van de nationale soevereiniteit. Onderdeel van het TTIP-akkoord is ISDS. Dit is een arbitragesysteem dat het bedrijven mogelijk maakt staten voor een speciaal tribunaal te dagen. Wat VNL betreft is dit zeer onwenselijk.