Speerpunten

Lage belastingen VoorNederland

De belastingen moeten fors omlaag. Werken moet weer lonen. Wij staan voor een vlaktaks van 23 procent: één laag belastingtarief voor iedereen. Ook willen wij één laag uniform BTW-tarief, lagere vennootschapsbelasting en 10 procent lagere accijnzen. De OZB, overdrachts-, motorrijtuigen-, assurantie-, erf-, schenk- en vermogensbelasting schaffen we gefaseerd af. Onze plannen leiden tot veel meer koopkracht, veel meer economische groei en honderd duizenden extra banen. De Nederlandse economie zal weer bloeien! Onze plannen zijn doorgerekend door het CPB en leiden niet tot verhoging van de staatsschuld.

Meer veiligheid VoorNederland

Veiligheid is dé kerntaak van de overheid. Maar Nederland zucht onder criminaliteit en overlast. Geweld, inbraken en overvallen zijn aan de orde van de dag. Wij pakken misdaad keihard aan. We willen hogere straffen voor zware misdrijven. We investeren 1 miljard extra in de politie, justitie en onze veiligheidsdiensten. Geen tijden wachten op de politie in geval van nood. Geen draaideurcriminelen die nog eerder buitenstaan dan dat de agent zijn proces-verbaal heeft afgerond. Criminele vreemdelingen moeten ons land verlaten.

Minder immigratie VoorNederland

Geen kansloze immigratie. Wij willen een streng immigratiebeleid, net als in Australië. Alleen mensen die iets toevoegen zijn welkom. De oververtegenwoordiging van niet-Westerse allochtonen in de bijstand en criminaliteit leidt tot hoge kosten. De massale immigratie vanuit niet-Westerse landen erodeert onze Westerse waarden: de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de gelijkwaardigheid van hetero’s en homo’s, de vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat. Moskeeën waar wordt opgeroepen tot geweld moeten dicht. Asielzoekers vangen we op buiten Nederland.

Sterke defensie VoorNederland

De visie van Ronald Reagan op defensie, waardoor de Koude Oorlog eindigde, is nog net zo actueel als toen: vrede door kracht – vrede gebaseerd op vrijheid en de wil om die te verdedigen. Die visie onderschrijven wij. Mondiale spanningen zoals het toenemend jihadisme vragen om een stevig defensie-, veiligheids- en inlichtingenbeleid. Wij willen dat Nederland zich houdt aan de NAVO-afspraak om minstens 2 procent van het nationaal inkomen te besteden aan defensie. Daarom investeren wij ruim 5 miljard extra in onze krijgsmacht.

Betere zorg VoorNederland

Wij willen de beste zorg voor iedereen. Maar ondanks dat meer dan 70 miljard, 30 procent van alle overheidsuitgaven, naar de zorg gaat, is de (ouderen)zorg te vaak van onvoldoende kwaliteit. De zorguitgaven stijgen bovendien explosief. Op termijn is dat onhoudbaar. De zorg moet dus niet alleen beter, maar ook goedkoper. En dat kan. In de zorg is sprake van gigantische overhead en verspilling. Dat pakken we aan. Wij willen daarnaast veel meer keuzevrijheid. Wat ons betreft zou iedereen zelf zijn of haar eigen basispakket moeten kunnen samenstellen. En de miljarden op de plank bij de zorgverzekeraars stoppen wij in de zorg. Dat betekent: betere zorg en lagere premies.

Beter onderwijs VoorNederland

Wij willen toponderwijs. Amerikaanse en Britse universiteiten vormen al decennialang de absolute wereldtop. Maar Nederland zucht onder een zesjescultuur. Wij zeggen: privatiseer het hoger onderwijs. Selecteer aan de poort, verhoog de kwaliteit en de aansluiting op de arbeidsmarkt. De toegankelijkheid voor iedereen blijft via een leenstelsel gegarandeerd. In het basis- en voortgezetonderwijs moet de kwaliteit van het onderwijs en van veel docenten fors omhoog. Klassen moeten kleiner. De arbeidsomstandigheden van docenten kunnen veel beter. Docent, leerling en kennisoverdracht komen bij ons weer centraal te staan.

Betere infrastructuur VoorNederland

De fileknelpunten pakken we aan. Spitsstroken moeten open. Weg met de 80-kilometerzones. Geen trajectcontroles. Maximumsnelheid op snelwegen overal op 130. Dat is duidelijker en dus veiliger. Voor zijn energiebehoefte moet Nederland zo min mogelijk afhankelijk zijn van Rusland en het Midden-Oosten. De milieubelastingen schaffen we in fases af. Dat is goed voor het bedrijfsleven en goed voor de consument. We stoppen met de subsidiëring van windmolens. We investeren in rendabele energievormen zoals kern- en getijdenenergie. We stimuleren innovatie op dit terrein.

Minder Brussel VoorNederland

Voor Europa, tegen de Europese Unie. Nederland moet weer een soeverein land worden, daarom moet de EU terug naar zijn kerntaak: economische samenwerking. In onze buitenlandpolitiek staat de Trans-Atlantische relatie centraal. Washington en Londen zijn onze belangrijkste geopolitieke partners. Wij zijn pro-Israël. De dreiging vanuit Iran en door Hamas en Hezbollah moeten we bestrijden. Dat geldt ook voor IS in Syrië en Irak. We stoppen met ontwikkelingshulp. Het budget voor noodhulp wenden we aan voor de opvang van asielzoekers in de eigen regio.
Twitter