Speerpunten

  Lage belastingen VoorNederland

  Werken moet weer lonen. Daarom moeten de belastingen fors omlaag. Wij staan voor één laag belastingtarief voor iedereen: een vlaktaks van 25 procent. Ook willen wij één laag BTW-tarief, lagere vennootschapsbelasting en 10 procent lagere accijnzen. We verlagen de vermogensbelasting. De erf- en schenkbelasting schaffen we af. Onze plannen leiden tot veel meer koopkracht, veel meer economische groei en honderd duizenden extra banen. De Nederlandse economie zal weer bloeien! Onze plannen zijn doorgerekend door het CPB.

  Meer veiligheid VoorNederland

  Veiligheid is dé kerntaak van de overheid. Maar Nederland zucht onder criminaliteit en overlast. Geweld, inbraken en overvallen zijn aan de orde van de dag. Het tuig is de baas op straat. Wij pakken misdaad keihard aan. We willen hogere straffen voor zware misdrijven. We investeren 1 miljard extra in de politie, justitie en onze veiligheidsdiensten. Geen tijden wachten op de politie in geval van nood. Geen draaideurcriminelen die nog eerder buitenstaan dan dat de agent zijn proces-verbaal heeft afgerond. Criminele vreemdelingen moeten ons land verlaten.

  Minder immigratie VoorNederland

  Geen kansloze immigratie. Wij willen een streng immigratiebeleid, net als in Australië. Alleen mensen die iets toevoegen zijn welkom. De oververtegenwoordiging van niet-Westerse allochtonen in de bijstand en criminaliteit leidt tot hoge kosten. De massale immigratie vanuit niet-Westerse landen erodeert onze Westerse waarden: de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, de gelijkwaardigheid van hetero’s en homo’s, de vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat. Moskeeën waar wordt opgeroepen tot geweld moeten dicht. Asielzoekers vangen we op buiten Nederland.

  Sterke defensie VoorNederland

  De visie van Ronald Reagan op defensie, waardoor de Koude Oorlog eindigde, is nog net zo actueel als toen: vrede door kracht – vrede gebaseerd op vrijheid en de wil om die te verdedigen. Die visie onderschrijven wij. Mondiale spanningen zoals het toenemend jihadisme vragen om een stevig defensie-, veiligheids- en inlichtingenbeleid. Wij willen dat Nederland zich houdt aan de NAVO-afspraak om minstens 2 procent van het nationaal inkomen te besteden aan defensie. Daarom investeren wij ruim 5 miljard extra in onze krijgsmacht.

  Betere zorg VoorNederland

  Wij willen de beste zorg voor iedereen. Maar ondanks dat meer dan 70 miljard, 30 procent van alle overheidsuitgaven, naar de zorg gaat, is de (ouderen)zorg te vaak van onvoldoende kwaliteit. De zorguitgaven stijgen bovendien explosief. Op termijn is dat onhoudbaar. De zorg moet dus niet alleen beter, maar ook goedkoper. En dat kan. In de zorg is sprake van gigantische overhead en verspilling. Dat pakken we aan. Wij willen daarnaast veel meer keuzevrijheid. Wat ons betreft zou iedereen zelf zijn of haar eigen basispakket moeten kunnen samenstellen. En de miljarden op de plank bij de zorgverzekeraars stoppen wij in de zorg. Dat betekent: betere zorg en lagere premies.

  Beter onderwijs VoorNederland

  Wij willen toponderwijs. Amerikaanse en Britse universiteiten vormen al decennialang de absolute wereldtop. Maar Nederland zucht onder een zesjescultuur. Wij zeggen: selecteer aan de poort, verhoog de kwaliteit en de aansluiting op de arbeidsmarkt. In het basis- en voortgezet onderwijs moet de kwaliteit fors omhoog. Klassen moeten kleiner. De arbeidsomstandigheden van docenten moeten beter. Docent, leerling en kennisoverdracht komen bij ons weer centraal te staan.

  Betere infrastructuur VoorNederland

  De fileknelpunten pakken we aan. Spitsstroken moeten open. Weg met de 80-kilometerzones. Geen trajectcontroles. Maximumsnelheid op snelwegen overal op 130. Dat is duidelijker en dus veiliger. We stoppen met de subsidiëring van windmolens. We investeren in rendabele duurzame energievormen. We stimuleren innovatie op dit terrein.

  Minder Brussel VoorNederland

  Voor Europa, tegen de Europese Unie. Nederland moet weer een soeverein land worden, daarom moet de EU terug naar zijn kerntaak: economische samenwerking. In onze buitenlandpolitiek staat de Trans-Atlantische relatie centraal. Washington en Londen zijn onze belangrijkste geopolitieke partners. IS moeten we keihard bestrijden. Iran mag nooit beschikken over een kernwapen. We stoppen met ontwikkelingshulp. Het budget voor noodhulp wenden we onder andere aan voor de opvang van asielzoekers in de eigen regio.